Väg- och vattenbyggnadsklubben
 

Om oss

Väg- och vattenbyggnadsklubben är en ideell förening för medlemmar med bakgrund inom Väg- och vattenbyggnadskåren.
Klubben bildades den 9 april 1885. 


Väg- och vattenbyggnadskåren

VVK officerare idag
Vid kårens nedläggning 2010-10-01 togs VVK traditioner över av Ing 2. Alla officerare överfördes till Göta ingenjörregemente, Ing 2, som idag upprätthåller infrastrukturkompetensen. VVK officerare, dvs ingenjörofficerare med väg- och vattenbyggnadskompetens, är idag oftast placerade som stabsofficerare i militära staber inom fältarbetsfunktionen. Flera officerare har de genomfört internationell tjänst i olika befattningar och ofta varit i ledande befattningar för tex byggnationer av försvarsmaktens internationella camper i ett flertal länder.

Historia

En militär kår med civila uppgifter - grunden till dagens svenska infrastruktur
När Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK)  - eller Wäg- och Wattenbyggnads Corpsen (WWC) som den då hette - genom Kungl. Maj:ts beslut uppsattes på Stockholmsslott den 22 december år 1851 av konung Oskar I, var det inte i första hand för att tillgodose försvarets behov utan för att tillgodose svenska statens behov av ingenjörer för planering och ledning av så kallade publika arbeten.

Tillkomsten av en militär kår för civila arbeten hade som förebild flera utländska kårer, främst "corps des ponts et chaussées" som bildades i Frankrike redan år 1716. Till väg- och vattenbyggnadskårens förste chef utsågs, av konung Oskar I, kaptenen vid Upplands regemente Axel Erik von Sydow som samtidigt befordrades till överste. Han hade som aktiv officer deltagit i 1813-1814 års fälttåg i Europa. 

Utbildningen av Civilingenjörer

Genom inrättandet av särskilda lärarbefattningar i väg- och vattenbyggnadskonst vid "Högre Artilleriverket å Marieberg", lades grunden till civilingenjörsutbildningen och till Sveriges första tekniska högskola, vilket så småningom blev Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Under Mariebergsepoken åren 1846-1877, utbildades totalt 104 civilingenjörer, varav 79 vann inträde i VVK.

Styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader utvecklas till Vägverket och Trafikverket

Det var inte bara den civila ingenjörsutbildningen som tillkom på chefen VVK, Axel Erik von Sydows initiativ, utan styrelsen för allmänna väg- och vattenbyggnader initierades också av honom. Ledande befattningar innehades där av VVK-officerare. Efter en omorganisation år 1934 lades grunden till det som blev Vägverket, idag Trafikverket, vilkaet alltså har sina rötter i Väg- och vattenbyggnadskåren.

Reservofficerskår med militära uppgifter

År 1937 omorganiseras även VVK från att ha varit en militär kår med civila uppgifter till en reservofficerskår. En reservofficerskår som hade militära uppgifter med en unikt hög tjänstgöringsnivå under andra världskriget. VVK avvecklades som ceremoniellt vid Eksjö tattoo 2010-08-14 och avvecklades formellt 2010-09-30 som Försvarsmaktens sista personalkår. Väg- och vattenbyggnads kårens då nästa 160-åriga traditioner och civilmilitära infrastrukturkompetens övertogs av Göta ingenjörregemente som formellt blev den nya huvudmannen för Väg- och vattenbyggnadskårens officerare.